Miten perintö jaetaan?

Perukirja ei yksinään luo perillisille omistusoikeutta tiettyyn vainajan omaisuuteen. Vasta perinnönjaossa vainajan omaisuus jaetaan perillisten kesken ja omistusoikeus siirtyy kuolinpesältä perillisille. Lähtökohtaisesti kuolinpesä voidaan jakaa perillisten sopimalla tavalla joko kokonaan tai osittain. Perinnönjaossa tulee huomioida mahdolliset rintaperillisten lakiosavaatimukset sekä vainajan testamenttimääräykset. Lisäksi laki edellyttää, että perinnönjakokirja on tehtävä kirjallisesti. Usein perinnönjako onkin järkevintä jättää asiantuntevan lakimiehen hoidettavaksi, millä perilliset voivat varmistua siitä, että perinnönjakokirja on laadittu lain edellyttämällä tavalla.

Kuolinpesän omaisuus jaetaan perinnönjaossa perillisten kesken.

Perinnönjaolle ei ole laissa asetettu mitään määräaikaa, vaan kuolinpesä voi olla jakamattomana pitkiäkin aikoja vainajan kuoleman jälkeen perillisten niin halutessa. Usein jaon toimittaminen on yksinkertaisinta mahdollisimman pian perukirjan laadinnan jälkeen, jolloin perukirja antaa oikean kuvan pesän varallisuudesta. Perillisille määrätään perintövero perukirjan pohjalta, joten perintöveroseuraamuksilta ei voida välttyä pitämällä pesää jakamattomana pidempään.

Lähtökohtaisesti perinnönjako voidaan toimittaa perillisten keskenään sopimalla tavalla. Perillisten on kuitenkin tärkeää huomioida, ettei pesän varoja saa jakaa ennen kuin pesän velat on maksettu tai niiden maksuun on varattu riittävä määrä varoja. Muussa tapauksessa perilliset voivat joutua palauttamaan kuolinpesästä ottamiaan varoja tai joutua itse henkilökohtaisesti vastuuseen pesän veloista.

Mikäli perilliset eivät pääse yhteisymmärrykseen perinnönjaosta sekä muutamissa muissa tapauksissa, joissa laki sitä erikseen edellyttää, kuolinpesän perinnönjakoa varten on määrättävä pesänjakaja. Pesänjakajan määrää perittävän kotipaikan käräjäoikeus erillisestä hakemuksesta. Perintö on kuitenkin kaikkien edun mukaista jakaa sovinnollisesti.

Perinnönjakokirja tulee laatia kirjallisesti.

Se on myös kaikkien osakkaiden allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Mikäli jaon on toimittanut pesänjakaja, on riittävää, että hän allekirjoittaa jakokirjan. Perinnönjakokirjan laadinnassa on noudatettava lain asettamia muotomääräyksiä. Sen on myös oltava sisällöllisesti oikea, jottei kukaan perillisistä voi moittia sitä jälkikäteen. Edellä mainituista syistä johtuen asiantuntevan lakimiehen puoleen kääntyminen on perinnönjaon yhteydessä järkevintä. Näin perilliset voivat varmistua siitä, että jakokirja vastaa lain muotomääräyksiä sekä on sisällöllisesti vaaditunlainen. Perinnönjaosta saattaa myös perillisten kesken tulla erimielisyyksiä ja on erittäin harmillista, mikäli perilliset riitautuvat perinnönjaosta johtuen. Usein ulkopuolinen lakimies edesauttaakin sovinnollista perinnönjakoa ja turhilta perintöriidoilta vältytään.

<<< TAKAISIN

Heräsikö sinulla aiheesta kysymyksiä tai haluatko kuulla lisää?

OTA YHTEYTTÄ